Phoenix Park - Pond and Trees

Páirc an Fhionnuisce - Páirc Náisiúnta Stairiúil

Sonraí Teagmhála

Seoladh: Na Goirt Bhána, Páirc an Fhionnuisce, Baile Átha Cliath 8 
Uimhir Theileafóin: +353 1 8213021 
Uimh. Facs: +353 1 8205584
Ríomhphost: superintendent.park@opw.ie
Suíomh gréasáin: www.phoenixpark.ie 

 

 

 

Uaireanta Oscailte

2019

Ar Oscailt: 24 uair an chloig in aghaidh an lae , an bhliain ar fad.  

Gnáthfhad na Cuairte: 3 - 4 uair 

 

 

Táillí Isteach

Tá cead isteach saor in aisce chun na Páirce.

Áiseanna

Ionad Cuairteoirí, Bialann, Seomraí Tae, Zú, Rothair ar Cíos. 

Bialann/Seomraí Tae: An Bhoth Victeoiriach, mar atá thuas.  

 

Tá Páirc an Fhionnuisce a bhfuil 707 heicteár inti ar cheann de na spásanna imfhálaithe caithimh aimsire is mó dá bhfuil in aon phríomhchathair Eorpach. 

Ba é Séamus de Buitléir, Diúc Urumhan, agus duine d'fhir ionaid cháiliúla an Rí, a bhunaigh Páirc an Fhionnuisce ar son Rí Séarlas II,  sa bhliain 1662.

Tá tuairim is 30% de Pháirc an Fhionnuisce brataithe le crainn. Speicis leathanduilleogacha fearann páirce is ea a bhformhór mar shampla an dair, an fhuinseog, an teile, an fheá, an seiceamar, agus an crann cnó capaill.  Fástar crainn atá níos ornáidí fós sna himfháluithe éagsúla.   Tá tréad Fianna Buí sa Pháirc ó na 1660adaí tráth ar thug Diúc Urumhan isteach iad. Tá Páirc an Fhionnuisce mar thearmann ag roinnt mhaith mamach agus éan agus is iomaí gnáthóg fiadhúlra atá sa pháirc freisin.  Ceann de na limistéir seo is ea Gleann an Aitinn a bhainistítear mar limistéar caomhantais. 

Tá líon mór de ghnéithe atá tarraingteach do shean agus d'óg i nDiméin Bhaile an Ásaigh atá i leataobh ó Thimpeallán Pháirc an Fhionnuisce ar Ascaill Chesterfield.  Ina measc tá Caisleán Bhaile an Ásaigh, Gairdín Cistine Imfhálaithe Victeoiriach (táthar i mbun athchóirithe air) a bhfuil dhá acra go leith talún faoi, Ionad Cuairteoirí Bhaile an Ásaigh, An Bhialann, Fionn Uisce, leithris, áit pháirceála do charranna agus do bhusanna, siúlóidí cois coillearnaí, ionad picnicí agus clós súgartha do leanaí (Márta 08).

Tá léirmhíniú stairiúil agus taispeántas closamhairc faoin bpáirc féin faoi mar a bhí sí leis na cianta ar siúl in Ionad Cuairteoirí Pháirc an Fhionnuisce.  Is féidir teagmháil a dhéanamh leis an ionad maidir le sonraí nó áirithintí ach glaoch ar 01 6770095 nó ríomhphost a sheoladh chuig phoenixparkvisitorcentre@opw.ie.

Réitítear tae agus lón sa Bhoth Victeoiriach agus tá áit le haghaidh picnicí taobh amuigh de.  Tá sí suite idir Log na mBannaí agus Zú Bhaile Átha Cliath.  Is anseo atá na leithris. 

Is i Log na mBannaí a bhíonn na hócáidí ceoil ar bun sa samhradh.  Déan teagmháil le hOifig na nOibreacha Poiblí chun an clár a fháil.

Tá Zú Bhaile Átha Cliath a bunaíodh sa bhliain 1830 suite gar don bhealach isteach ar Shráid Gheata na Páirce. Teileafón +353 1 4748900  

Tá Áras an Uachtaráin, áit chónaithe Uachtarán na hÉireann, ar cheann de na foirgnimh agus de na séadchomharthaí stairiúla eile atá istigh sa Pháirc.  Tógadh é sa bhliain 1750 agus tá sé suite i lár na páirce cóngarach d'Áras Ambasadóir Stáit Aontaithe Mheiriceá, a tógadh sa bhliain 1774. (Féach ar an suíomh gréasáin ar leith atá ag Áras an Uachtaráin).

Seirbhísí na Maor Páirce.
Bíonn Maoir Pháirce faoi éide i bhfeighil na páirce seo de siúl na gcos, ar rothair agus i jípeanna ó 06.30  go 23.30, 7 lá na seachtaine.   Is féidir teagmháil a dhéanamh leo:- 087 2289698 nó 087 2289688, i gcás éigeandála.

Suíomh: Cathair Bhaile Átha Cliath  

Bealach (Bealaí) Busanna: Uimhreacha 37, 38, 39, 46A, 67, ón lár.
Traein agus Luas - Níl ann ach siúlóid bheag ó Stáisiún Heuston go dtí an bealach isteach chun na Páirce ar Shráid Gheata na Páirce.
Luas--  Stad Heuston ar an Líne Dhearg (Stáisiún Uí Chonghaile go Tamhlacht).
Iarnród - Bíonn na Traenacha Réigiúnacha agus Traenacha Comaitéirí ag freastal ar an stáisiún go rialta.

Turais Threoraithe: Níl        

Bileog eolais/ Leabhar treorach: Béarla       

Bialann/Seomraí Tae: Siopa Caife agus Bialann 

Ócáidí Séasúracha: Seiceáil ar an suíomh roimh ré; úsáid na sonraí teagmhála thuas, le do thoil 

An gceadaítear Fótagrafaíocht / Físeán: Ceadaítear, ach ní mór cead a fháil más le haghaidh tráchtála.

Páirc an Fhionnuisce - Fíricí agus Figiúirí:
Ar oscailt don phobal le breis is 250 bliain
Achar 707 heicteár (1752)
Breis is 200 heicteár (500 acra) faoi choillearnach
22km de bhóithre
14 km de lánaí rothaíochta
30km de chosáin choisithe
11km de bhalla imlíneach
450 - 600 i dTréad na bhFianna Buí
250 d'ócáidí móra poiblí in aghaidh na bliana