An Scéim um Chuairteanna Oideachais Saor in Aisce do Scoileanna

Ginearálta

Faoi théarmaí na Scéime um Chuairteanna Oideachais Saor in Aisce do Scoileanna is féidir cuairteanna scoile/oideachais incháilithe áirithe a thabhairt, saor in aisce, má chomhlíontar coinníollacha áirithe. Leagtar amach na coinníollacha sin thíos. 

Incháilitheacht

1. Tá an Scéim seo ar fáil go ginearálta do ghrúpaí scoile de dhaltaí Bunscoile nó Meánscoile, le cois daltaí a fhreastalaíonn ar scoileanna riachtanas speisialta nó ar ranganna riachtanas speisialta. 

2. Níl an Scéim seo ar fáil do na grúpaí ná do na heagraíochtaí seo a leanas:

  • Tionscnóirí Turas agus Oibreoirí Cóiste;
  • Eagraíochtaí a mhúineann an Béarla mar Theanga Iasachta / Scoileanna Teanga. 
  • Aon duine nó aon Chuideachta is tríú páirtí é a ghearrann táille as a gcuid seirbhísí chun gníomhaíochtaí, imeachtaí nó turais treoraithe a eagrú do ghrúpaí oideachais;
  • Coláistí Breisoideachais agus Ardoideachais, Ollscoileanna, cúrsaí seachtracha, ranganna lae / oíche;
  • Laethanta saoire staidéir, cúrsaí samhraidh, scoileanna samhraidh agus turais léachtaí.

 Coinníollacha

3. Beidh na coinníollacha seo a leanas i bhfeidhm go docht ar oibriú na Scéime um Chuairteanna Oideachais Saor in Aisce do Scoileanna:

3.1  Ní mór an chuairt a chur in áirithe go díreach leis an láithreán 21 lá roimh ré ar a laghad agus ní mór an áirithint a dhearbhú tráth nach déanaí ná 24 uair a chloig roimh an gcuairt.   Más maith le scoileanna ó thíortha eile san AE cur isteach ar an Scéim, caithfidh siadsan cuairt a chur in áirithe go díreach leis an láithreán, freisin, trí úsáid a bhaint as an   seo. Fhoirm Áirithinte

3.2  Ní mór go mbainfidh an chuairt le saothrú an churaclaim Bhunscoile nó Mheánscoile / Ghairmscoile / Phobalscoile atá arna cheadú ag an Roinn Oideachais agus Eolaíochta

3.3  I gcás daltaí ó thíortha eile de chuid an AE, ní mór go mbainfidh an chuairt le saothrú an chúrsa staidéir bunscoile / meánscoile ábhartha atá leagtha síos sa churaclam náisiúnta ina dtíortha dúchais.  Is ar an iarratasóir atá an dualgas an méid sin a chruthú chun sástachta Seirbhísí Cuairteora Oifig na nOibreacha Poiblí (OOP), a choimeádann an ceart aige féin táille iontrála iomlán a ghearradh i gcás aon chúinsí a mheasfaidh sé is iomchuí

3.4  Ní mór cuairteanna atá incháilithe faoin Scéim seo a thabhairt le linn na scoilbhliana acadúla.  Measfar aon chuairteanna a thabharfar lasmuigh den bhliain acadúil a bheith ina gcuairteanna príobháideacha agus gearrfar orthu an ráta grúpa/linbh iomlán a bhíonn i gceist de ghnáth.  De bharr cúinsí oibriúcháin, ní féidir le roinnt láithreán glacadh le háirithintí faoin Scéim ag amanna áirithe sa scoilbhliain.  Moltar go láidir do Mhúinteoirí / Cheannairí Grúpaí machnamh a dhéanamh ar chuairteanna a sceidealú le linn an tséasúir ísil chun cáilíocht a gcuairte agus a mbaineann siad de shult aisti a fheabhsú. Beidh láithreáin in ann comhairle dhíreach a thabhairt faoi na hamanna is fearr le cuairt a thabhairt.

3.5  Ba cheart do scoileanna a aithint go mb'fhéidir go mbeidh ar láithreáin dúnadh ó am go ham le haghaidh chothabhála nó oibreacha eile agus gur chóir seiceáil a dhéanamh roimh ré ar dhátaí agus amanna oscailte na láithreán atá i gceist;

3.6  Ba chóir aon riachtanais speisialta atá ag baill an Ghrúpa, maidir le cúrsaí rochtana dóibh siúd a bhfuil soghluaisteacht theoranta orthu nó a bhfuil riachtanais shonracha eile acu, a chur in iúl ag am na háirithinte sa chaoi go mbeidh foireann an láithreáin in ann comhairle a thabhairt faoin leibhéal inrochtaine a bheidh féideartha. Maidir leis sin, ba chóir d'eagraithe agus d'urraitheoirí Grúpaí a thabhairt faoi deara gurb é nádúr an-chuid láithreán stairiúil é nach féidir bealach isteach chucu a ráthú i gcónaí dóibh siúd a bhfuil soghluaisteacht theoranta orthu, agus go moltar i gcónaí seiceáil a dhéanamh air sin roimh ré ar mhaithe leis an díomá a sheachaint.

3.7  Ní mór aon iarratais speisialta maidir le Turais Treoraithe i dteanga shonrach a chur in iúl tráth na háirithinte chomh maith. Tabharfaidh foireann na láithreán comhairle maidir le seirbhísí treorach a bheith ar fáil nó gan a bheith ar fáil sa teanga a iarrtar.  Cé go ndéanfaidh na Treoraithe a ndícheall freastal ar an iarratas, ba chóir do Mhúinteoirí / Cheannairí Grúpaí agus d'eagraithe a thuiscint nach mbeidh sé indéanta i gcónaí freastal ar riachtanais maidir leis an nGaeilge nó le teanga iasachta;

3.8  Tá an Múinteoir / Ceannaire Grúpa freagrach as a chinntiú go bhfaigheann an láithreán an réamhfhógra is gá maidir le rochtain a fháil ar an dáta atá i gceist agus maidir le haon riachtanais bhreise a d'fhéadfadh a bheith ann. Is ar an gcaoi sin a chinnteofar go mbeidh bealach isteach ag an ngrúpa chuig an láithreán ar an dáta is mian leo agus go soláthrófar seirbhís ardchaighdeáin dóibh. Sa chás go dteipeann ar urraitheoirí an ghrúpa aghaidh a thabhairt ar an tsaincheist seo, ní bheidh pearsanra an láithreáin ná Seirbhísí Cuairteora OOP freagrach as a n-éiríonn dá dheasca;

3.9  Gheobhaidh an Múinteoir / Ceannaire Grúpa dearbhú den áirithint i scríbhinn roimh ré.  Ní mór an cháipéis seo a sholáthar ar lá na cuairte: is léi a bheidh an grúpa ainmnithe i dteideal pas iontrála amháin a fháil a bheidh bailí don aon lá / dáta amháin a luaitear.  Ar lá na cuairte, rachaidh duine amháin de na Múinteoirí / Ceannairí Grúpa atá ainmnithe i dteagmháil le foireann Treorach an Láithreáin agus cuirfidh sé nó sí an t-eolas riachtanach uile in iúl dóibh maidir le cuairt an Ghrúpa.

3.10  D’fhéadfadh roinnt láithreán atá dúnta nó a bhfuil uaireanta oscailte srianta acu le linn an gheimhridh a bheith ar fáil le haghaidh cuairt oideachais shonrach le linn na tréimhse dúnta, ach iarratas a dhéanamh.

Sa chás sin, braithfidh bealach isteach chuig an láithreán go hiomlán ar Threoraithe a bheith ar fáil chuige agus ar mheasúnú a bheith déanta ag Maoirseoir an Láithreáin nó ag pearsanra ábhartha eile de chuid OOP ar na priacail a d'fhéadfadh a bheith bainteach leis an gcuairt, dála oibreacha ar an láithreán nó drochaimsir, a chiallódh go mbeadh cuairt ar an láithreán contúirteach nó neamhphraiticiúil. Tá cinneadh críochnaitheach ag Maoirseoir an Láithreáin i gcásanna dá leithéid sin;

3.11  Chun cabhrú le bainistíocht shábháilte Ghrúpaí Scoile / Oideachais, beidh gá le cóimheas sainithe de mhaoirseoirí fásta inniúla le daltaí. Leagfaidh foireann an Láithreáin an cóimheas sin síos nuair a chuirfear an chuairt in áirithe. Go ginearálta beidh cóimheas 20:1 i gceist, ach i gcásanna áirithe ina bhfuil guaiseacha ar leith ag baint le láithreáin ar leith nó ina mbeadh sé riachtanach aird níos mó a thabhairt ar ghrúpa de bharr saintréithe a éilíonn é, seans go mbeidh cóimheas níos mó de mhaoirseoirí fásta ag teastáil. Ligfear maoirseoirí fásta isteach saor in aisce leis an nGrúpa chun críocha na cuairte oideachais.

Gearrfar táille mac léinn ar dhaoine fásta breise a theastaíonn uathu a bheith in éineacht leis an ngrúpa ach a sháraíonn an cóimheas maoirseachta is inmhianaithe.

I gcás amhrais ar bith faoi fheidhmiú na gcoinníollacha seo cuir glaoch, le do thoil, ar Sheirbhísí Cuairteora OOP ar (01) 647 6592. Beidh an cinneadh críochnaitheach ag Seirbhísí Cuairteora i ndáil le haon fhiosrú.Uirlisí